BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRENUMERATORÓW

Przywilejem wynikającym z zakupu rocznej prenumeraty Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA lub miesięcznika WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA jest pakiet bezpłatnych szkoleń. Odbywają się one w formie transmisji on-line i udostępniane są przez 7 dni w tygodniu 24 h na dobę. Dzięki temu każdy użytkownik może rozwijać swoje kompetencje w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Program szkoleń

ZARZĄDZANIE SOBĄ

Artur Sokołowski

Umiejętności prezentacji. Wpływanie na audytorium, budowanie wizerunku, komunikacja niewerbalna, tworzenie efektu pierwszego wrażenia, obniżanie stresu związanego z publicznym wystąpieniem

Celem szkolenia jest rozwinięcie zdolności prezentacyjnych tzn. zasad i technik przemawiania do większej grupy odbiorców. Umiejętności zrozumiałego i perswazyjnego przemawiania do słuchaczy, oraz poznanie technik retorycznych i technik kreatywnego myślenia stosowanych w fazie przygotowanie treści wystąpienia.

Artur Sokołowski
Beata Adamczyk-Nowak

Zarządzanie zebraniami. Tworzenie planu zebrania, skuteczne zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi, właściwe korzystanie pomocy audiowizualnych

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności planowania zebrań informacyjnych i operacyjnych z zastosowaniem techniki moderacji i metod twórczego podejmowania decyzji. Podczas szkolenia będą poruszane zagadnienia dotyczące przygotowania zebrania i uczestników, praktycznego prowadzenia spotkania, roli organizatora, prowadzącego i uczestnika, panowania nad przebiegiem zebrania, a także radzenia sobie z trudnymi uczestnikami spotkań.

Beata Adamczyk-Nowak
Beata Adamczyk - Nowak

Delegowanie zadań. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu

Szkolenie oparte jest na podstawowych zadaniach przełożonego, które zwiększają szansę na realizację planów zespołu. Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności diagnozowania poziomu zaangażowania i umiejętności pracowników oraz dopasowywania stylu zarządzania i delegowania zadań do poziomu rozwoju pracowników.

Beata Adamczyk - Nowak
Tomasz Kasperczyk

Sztuka prowadzenia dyskusji

Podczas wykładu prowadzący poruszy zagadnienia związane z prowadzeniem dyskusji. Wykład obejmie zarówno prezentację najskuteczniejszych technik erystycznych, jak i elementy aktywnego słuchania, umiejętnego zadawania pytań. Uczestnicy poznają sposoby angażowania rozmówców w dyskusję, argumentowania, ripostowania oraz będą mieli możliwość poznać techniki i figury retoryczne, zwane również technikami pomostowymi.

Tomasz Kasperczyk
Beata Adamczyk - Nowak

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Wykraczanie poza utarte schematy myślowe to nie tylko domena kreatywnych zawodów. Twórcze rozwiązywanie problemów przynosi wiele korzyści. Pozwala dostrzec aspekty, które dotychczas pomijaliśmy, daje świeże spojrzenie na nawyki i sposoby działania oraz pobudza pomysłowość przy rozwiązywaniu trudności. Jak być moderatorem kreatywnego spotkania? Jak inspirować do otwartego dzielenia się pomysłami? Jak wybrać kryteria oceny pomysłów i jak konstruktywnie o nich dyskutować? Na te pytania odpowie psycholog biznesu, praktyk sesji kreatywnych w organizacjach.

Beata Adamczyk Nowak
Anna Kędzierska

Efektywna komunikacja z mediami

Media – wróg czy przyjaciel?. Podczas szkolenia przyjrzymy się specyfice współczesnych mediów i wynikającej z nich strategii budowania relacji. Social Media i media – czy to idzie w parze?. Studio radiowe i telewizyjne, nagranie, live, „setka”, konferencja prasowa – jak się w tym wszystkim odnaleźć i dobrze wypaść? Specyfika pracy dziennikarza w radiu i TV – czego dziennikarz od Ciebie oczekuje i jak możesz na tym skorzystać?. Przygotowanie do wystąpienia: merytoryczne, strój, makijaż, ćwiczenia dykcyjne i relaksacyjne, autoryzacja materiałów, trudne pytania – jak sobie z nim radzić? Uwaga! Dziennikarz – jakich słów i zachowań unikać?: najczęstsze błędy popełniane w kontakcie z mediami, czy warto mieć rzecznika prasowego?. Jak zainteresować dziennikarza ważnymi dla nas zagadnieniami? Przygotowanie spójnej komunikacji do mediów, mianownik komunikacyjny, zasada dostępności – czyli to, co lubią media.

Anna Kędzierska
Kamila Bidzińska

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Wzrost efektywności pracy w urzędzie ma bardzo istotne znaczenie dla budowania satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz na ocenę zewnętrznych interesariuszy. W trakcie webinarium uczestnicy dowiedzą się więcej o sprawdzonych praktykach wspierających sprawne działanie na co dzień – na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Na konkretnych przykładach omówione zostaną sposoby na wprowadzenie w rytm pracy pozytywnych nawyków, które drobnymi krokami mogą przybliżać do znaczących zmian – od poczucia kontroli nad bieżącymi zadaniami, po ogólną sprawność urzędu. W programie szkolenia m.in. o: oddzielaniu zobowiązań pilnych i ważnych od tych pozornie spełniających wskazane kryteria; usprawnianiu procesu zarządzania powtarzalnymi zadaniami; identyfikowaniu i ograniczeniu „rozpraszaczy”; koncentracji na celach wraz z ich precyzyjnym dookreślaniem; zarządzaniu korespondencją e-mail; sztuce prowadzenia produktywnych spotkań przynoszących konkretne wnioski, rozwiązania; organizacji pracy pod presją czasu.

Kamila Bidzińska

ZARZĄDZANIE LUDŹMI

Magdalena Macutkiewicz

Zarządzanie zespołem. Motywowanie, inspirowanie, angażowanie, sprawiedliwe rozliczanie i ocenianie pracowników

W większości przedsiębiorstw czy też urzędów zarządzanie zasobami ludzkimi ogranicza się do premii, przywilejów i nagan ustnych lub z wpisaniem do akt. Często specyfika pracy utrudnia stosowanie innych form wzmacniania motywacji i produktywności wobec zespołu. Szkolenie skupia się na przeglądzie skutecznych technik motywowania i budowania zespołu, wybór najlepszych z nich i ich implementację w praktyce.

Magdalena Macutkiewicz
Beata Adamczyk - Nowak

Informacja zwrotna. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu

Celem szkolenia jest uświadomienie znaczenia prawidłowego komunikowania się, zasad porozumiewania się w życiu codziennym jak i zawodowym oraz czynników wpływających na osiągnięcie porozumienia. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności przekazywania osobom trzecim własnych oczekiwań, udzielania informacji zwrotnej oraz stosowania modeli komunikacyjnych w trudnych sytuacjach zawodowych.

Beata Adamczyk - Nowak
Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń

Umiejętność przeprowadzenia oceny pracownika

Ocenianie pracowników jest jednym z ważniejszych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w firmie lub urzędzie. Ocena pracowników pełni wiele funkcji i niesie za sobą wiele korzyści. Poczynając od funkcji informacyjnej, motywacyjnej, kontrolnej, kończąc na rozwojowo – edukacyjnej. Kształtuje ona pożądane postawy i zachowania.

Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń
Beata Adamczyk-Nowak

Motywowanie pracowników

Osoby zarządzające zespołami, dbając o zaangażowanie w pracę swoich podwładnych, powinny dbać przede wszystkim o motywację wewnętrzną pracowników. Wprowadzenie koncepcji samodeterminacji Deci’ego i Ryan’a – opartej na trzech podstawowych potrzebach psychologicznych: autonomii, kompetencji i więzi pokazuje, w jaki sposób tworzyć środowisko pracy, które kształtuje u pracowników motywację wewnętrzną. Podczas webinarium psycholog biznesu zapozna uczestników z działaniami, które mogą zastosować w codziennym zarządzaniu, by pracownicy czuli satysfakcję z pracy i byli w pełni zaangażowani w zadania.

Beata Adamczyk-Nowak
Bruno Żółtowski

Jak budować relacje z pracownikami

Każdy z nas buduje na co dzień relacje z ludźmi. Jedni są w tej kwestii mistrzami, inni stawiają pierwsze kroki. Doświadczenia osób zarządzających organizacjami pokazują, że budowanie relacji z pracownikami i zarządzanie z zastosowaniem stylów dostosowanych do potrzeb zespołu pozwala na zwiększenie efektywności pracy, a także większe przywiązanie pracownika do miejsca pracy. Podczas webinaru psycholog biznesu zaprezentuje proste sposoby na budowanie relacji z pracownikami, a także przyjrzy się argumentom za i przeciw stosowaniu w zarządzaniu metod opartych na relacjach.

Bruno Żółtowski
Kamila Bidzińska

Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych

Sytuacje konfliktowe i sporne to nieodłączny element codziennych relacji społecznych. To także duże wyzwanie w zarządzaniu projektami w pracy zawodowej, m.in. takich, które wymagają prowadzenia negocjacji i mediacji z większymi grupami. Konieczność uwzględnienia potrzeb zróżnicowanych interesariuszy, skuteczne zarządzanie oporem oraz sytuacjami kryzysowymi z udziałem mediów, wymagają konkretnych kompetencji. Celem szkolenia będzie pozyskanie przez uczestników wiedzy nt.: identyfikacji zwolenników i oponentów w realizowanych projektach i odpowiedzi na ich potrzeby przy uwzględnieniu kryterium racjonalności. Ponadto, omówione zostaną etapy mediacji i zasady ich prowadzenia, strategie negocjacyjne w sytuacjach spornych oraz techniki warunkujące budowanie porozumienia. Uczestnicy pozyskają również wiedzę na temat skutecznych reakcji na problemy w poszczególnych fazach konfliktu, a także dowiedzą się więcej na temat budowania argumentacji na rzecz pozyskania zrozumienia i przychylności dla tzw. trudnych tematów.

Kamila Bidzińska
Kamila Bidzińska

Obsługa trudnego klienta

Niejednokrotnie pojedyncza, z pozoru błaha, sytuacja ma wpływ na ocenę pracy. Bywa też, że od drobnych nieporozumień zaczynają się – oprócz wielu stresów i dyskomfortu zainteresowanych stron – spore kryzysy, również z udziałem mediów. Potencjał standaryzacji w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe jest w tym kontekście nieoceniony. Puntem wyjścia do szkolenia będzie teza, że każdy kontakt z petentem może być źródłem satysfakcji – dla pracownika z wykonywania wartościowej pracy, jak i dla zewnętrznych interesariuszy, którzy po kontakcie z reprezentantem danej instytucji mają poczucie, że zostali potraktowani z szacunkiem i zrozumieniem oraz otrzymali realną pomoc. Podczas webinarium uczestnicy otrzymają solidną dawkę praktycznej wiedzy na temat jakościowych standardów obsługi klienta zewnętrznego, w tym m.in. w zakresie: formułowania jasnych i zrozumiałych przekazów; przełamywania barier komunikacyjnych; wyprzedzania potencjalnych problemów; radzenia sobie z obiekcjami po stronie odbiorcy; ochrony przed manipulacją i odpowiedzi na sytuacje problemowe; postawy agresywne ze strony klientów.

Kamila Bidzińska
Marlena Sakowska-Baryła

Dopuszczalność ukrytego monitorowania pracowników, kontroli poczty elektronicznej i innych sposobów ukrytego nadzoru

Kwestia ukrytego monitorowania pracowników, kontroli poczty elektronicznej oraz korzystania z innych sposobów nadzoru pracowników i wykonywanej przez nich pracy od dłuższego czasu jest przedmiotem kontrowersji zarówno na gruncie prawa pracy, jak i prawa ochrony danych osobowych. Śmiało można powiedzieć, że okres pandemii oraz powszechnie wykorzystywanego rozwiązania, jakim jest praca zdalna sprzyja powracaniu do tego zagadnienia i próbom analiz na ile pracodawca może kontrolować pracownika, czy praca zdalna powoduje poluzowanie wcześniejszych rygorów, czy obowiązki ciążące na pracodawcy i jego ryzyko uzasadniają zwiększenie form kontrolowania i sięganie po takie, które wcześnie nie były wykorzystywane. O tych wszystkich kwestiach będziemy mówić podczas naszego szkolenia on-line.

Katarzyna Gospodarowicz

Przeciwdziałanie mobbingowi na podstawie case study

W sądach z roku na rok przybywa pozwów o mobbing. Pracownicy coraz częściej składają pozwy, zarzucając przedłożonym działania niepożądane czy tworzenie nieprzyjaznego środowiska pracy. Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Niestety często obowiązek nie jest wypełniany przez pracodawców należycie. Gdy dochodzi to sprawy sądowej, to trudno jest już uniknąć negatywnych skutków, choćby związanych z utratą wizerunku przez pracodawcę. Dlatego warto na bieżąco aktualizować czy odświeżać sobie wiedzę w tym zakresie.
Podczas szkolenia zostaną omówione najczęstsze formy mobbingu występujące w miejscu pracy na podstawie przykładów. Dodatkowo zostanie omówiona w oparciu o kazusy z wokandy przesłanki mobbingu. Ponadto zostaną wyjaśnione przesłanki odpowiedzialności pracodawcy w przypadku stwierdzenia mobbingu w urzędzie. W końcu zastanowimy się jak pracodawcy mogliby skutecznie się przeciwdziałać mobbingowi, tj. jakie działania warto podejmować, a jakie w praktyce się nie sprawdzają.

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Grzegorz Olechniewicz

Podejmowanie decyzji. Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewnych i niepełnych danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących udoskonalić i zracjonalizować swój proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w miejscu pracy. Celem szkolenia jest zdobycie narzędzi oraz rozwinięcie osobistych kompetencji w zakresie innowacyjnego, twórczego myślenia, podejmowania właściwych decyzji oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Pokazane zostaną techniki oraz nieschematyczne rozwiązania, które wpłyną na Państwa rozwój.

Grzegorz Olechniewicz
Bruno Żółtowski

Pomiar efektywności pracy

Szkolenie skierowane jest do kierowników odpowiedzialnych na co dzień za delegowanie i egzekwowanie zadań od swoich podwładnych. Dzięki treściom poznanym podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać narzędzia do pomiaru efektywności, a przede wszystkim, jak obiektywizować wskaźniki efektywności zespołu. Uwaga uczestników zostanie skupiona także na zagadnieniach poznawczych: jak zwiększać wydajność zespołów i procesów oraz jak unikać pułapek myślenia i oceny związanych z szacowaniem efektywności pracy podwładnych. Podczas szkolenia pojawią się zarówno narzędzia stosowane w coachingu menedżerskim, jak i tradycyjne metody zarządzania czasem, aż do nowatorskich metod i badań na temat zwiększania efektywności pracy pracowników.

Bruno Żółtowski
Ryszard Pacer

Jak współpracować z dziennikarzami

Sztuka prowadzenia rozmów z dziennikarzami to we współczesnym świecie podstawowa umiejętność, jaką powinien posiadać człowiek pełniący funkcje kierownicze w urzędzie. Jak odpowiadać na trudne pytania, jak nie dać się zwieść pułapkom, jakie chwyty i techniki retoryczne zastosować, aby móc rozmawiać z dziennikarzami w sposób partnerski? Jak nie stracić pewności siebie i jak utrzymać dobrą formę podczas udzielania krótkich wywiadów przed kamerą? Na te i wiele innych pytań odpowie dziennikarz i doświadczony rzecznik prasowy.

Ryszard Pacer
Kamila Bidzińska

Jak zarządzać by nie błądzić ? Wdrożenie zmian w organizacji bez bólu

Mnogość zmian w naszym otoczeniu skutkuje bardzo często poczuciem przeciążenia i niezgody na te zmiany. Nawet jeśli nie manifestujemy tego wprost, to nasza elastyczność bywa istotnie ograniczona. W realiach zawodowych, gdzie konieczność adaptacji do nowych warunków jest często wymuszana przez odgórne wytyczne, opór bywa jeszcze większy. Nowa rzeczywistość jest wyzwaniem dla każdego pracownika i dlatego warto spojrzeć na ten proces przede wszystkim przez pryzmat zarządzania miękkimi (ludzkimi) aspektami. Zarządzanie zmianą to bowiem projekt, w którym nie chodzi o samo wdrażane rozwiązanie, ale przede wszystkim o sposób jego wdrożenia. To suma małych, ale znaczących postępów, a nie szybkich zwycięstw.

Kamila Bidzińska
Kamila Bidzińska

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem

Mniejsze lub większe kryzysy zdarzają się każdemu z nas. Nie każdy jednak reaguje na podobne sytuacje w ten sam sposób. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym m.in.: typ osobowości, poziom odporności psychicznej, indywidualne nawyki, czy nasze osobiste doświadczenia. Pewne jest natomiast, że nie służą nam ani ciągły pęd, przeciążenie obowiązkami, czy brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, ani też rutyna codziennej pracy i poczucie monotonii. Nie najlepiej też znosimy zależności służbowe, które powodują brak poczucia sprawstwa i frustrację. To proste drogi do wypalenia zawodowego. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników nt. potrzeby świadomego zarządzania stresem w kontekście zawodowym i prywatnym. Punktem wyjścia będzie jasne zdefiniowanie wartości osobistych w szerszym kontekście – kultury organizacyjnej i zależności stanowiskowych, zakresu obowiązków oraz życia po godzinach pracy. Omówione zostaną także sposoby identyfikacji różnic pomiędzy przemęczeniem a – zbyt często trywializowanym – wypaleniem zawodowym. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się więcej nt. metod wspierających efektywną realizację obowiązków, sprzyjających redukcji napięcia i poczucia braku kontroli, jak również nt. zasad budowania satysfakcjonującego środowiska pracy.

Kamila Bidzińska
Kamila Bidzińska

Zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania projektami w sposób jak najbardziej praktyczny. Punktem wyjścia będzie wprowadzenie teoretyczne, które pozwoli zrozumieć podstawowe różnice pomiędzy projektami i przedsięwzięciami w organizacji. W kolejnym kroku zostaną omówione wiodące standardy i metodyki – od tradycyjnych (kaskadowych), po zwinne. Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie w sposób trafny dobrać wybrany sposób zarządzania projektem do konkretnego wyzwania w organizacji. W trakcie szkolenia omówione zostaną także sposoby poszukiwania innowacji, opartych na głębokim zrozumieniu potrzeb interesariuszy, oraz usprawnień w procesie komunikacji i wymiany wiedzy pomiędzy uczestnikami procesu. Kluczowym założeniem tej części szkolenia będzie zwrócenie uwagi uczestników na potrzebę ciągłego poszukiwania i wdrażania nowych, bardziej efektywnych sposobów pracy podczas realizacji projektu. W ramach praktycznego wprowadzenia do tematu zostaną omówione metody Design Thinking i Action Learning i ich potencjał.

Kamila Bidzińska
Marlena Sakowska-Baryła

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Praca zdalna jest rozwiązanie, które obecnie wykorzystywane jest bardzo często zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W przepisach prawa pojawiła się wraz z koronawirusem jako jeden z instrumentów służących pracodawcom do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz ciągłości działania. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, ale nie oznacza to poluzowywania rygorów ochrony danych osobowych – przeciwnie powoduje konieczność przejrzenia i dostosowania procedur oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących tej ochronie.

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU - szkolenia dla JST

Sylwia Zawartka

Jak prawidłowo przygotować decyzję administracyjną. Najczęściej popełniane błędy i ich wpływ na trwałość decyzji

Podczas szkolenia, omówione zostaną kwestie: obligatoryjne i dodatkowe składniki decyzji administracyjnej – charakterystyka elementów decyzji; funkcja i konstrukcja prawidłowego uzasadnienia decyzji; uznanie administracyjne i szczególna rola uzasadnienia decyzji uznaniowej; wady decyzji administracyjnej – wady nieistotne, które są usuwane w trybie rektyfikacji decyzji oraz wady istotne, wynikające z wadliwości procedury poprzedzającej wydanie decyzji albo istniejące w jej treści; najczęściej popełniane w praktyce uchybienia przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organy administracji publicznej, mające wpływ na trwałość decyzji administracyjnej.

Sylwia Zawartka
Agnieszka Bieniek

Problematyka urlopów wypoczynkowego, okolicznościowego i bezpłatnego w samorządzie

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów: wypoczynkowego, okolicznościowego i bezpłatnego w samorządzie. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w szczególności jak należy: proporcjonalnie rozliczać urlopy wypoczynkowe pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; rozliczać urlop pracownikom w pierwszym roku ich kariery zawodowej; zmniejszać zaległości urlopowe; ustalać staż pracy od którego zależy wymiar urlopu z uwzględnieniem okresów nietypowych (np. praca w rolnictwie); rozliczać urlopu wypoczynkowy pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Tematyka szkolenia obejmować będzie również udzielanie i dokumentowanie urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu, urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień.

Agnieszka Bieniek
Sylwia Zawartka

Reglamentacja w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonariuszy samorządowych

Jakie ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczą pracowników samorządowych? Jak uniknąć naruszenia tych zakazów? Rozpatrywanie konkretnych przykładów w świetle najnowszego orzecznictwa.

Sylwia Zawartka
dr Marlena Sakowska-Baryła

Pojęcie informacji publicznej w orzecznictwie a konsekwencje dla jej udostępniania i odmowy udostępniania

Rozbieżności w orzeczeniach dotyczące definicji informacji publicznej. Czy każda informacja wytworzona przez władze publiczne jest automatycznie informacją publiczną? Informacja prosta i informacja przetworzona w świetle najnowszych orzeczeń.

dr Marlena Sakowska-Baryła
Jacek Filipczak

Zarządzanie kryzysowe w administracji samorządowej

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i ich zastosowania w praktyce oraz ukształtowanie odpowiednich postaw jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji samorządowej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego, ponadto przygotowanie do skutecznego komunikowania się z otoczeniem w warunkach kryzysowych.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI

Artur Sobotka

Bezpieczeństwo na placu zabaw – obowiązki i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z przeglądami placów zabaw, pod kontem eksploatacji i konserwacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników. Przedstawione zostaną przepisy regulujące odpowiedzialność zarządcy nieruchomości na podstawie Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego oraz norm PN.

Piotr Brogowski

Doświadczenia związane z wdrożeniem RODO – dylematy w praktyce zarządzania nieruchomościami. Dokumentacja, identyfikacja i mapowanie danych, szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania oraz zasady powierzenia i przetwarzania danych

Podczas szkolenia ekspert podzieli się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wprowadzonych 25 maja 2018 r. Skupi się na teoretycznych i praktycznych aspektach kontroli i ich konsekwencjach, przedstawi oraz omówi wyroki sądowe oraz orzeczenia PUODO dotyczące wspólnot mieszkaniowych.

Piotr Brogowski
Mateusz Górski

Prawne i praktyczne problemy związane z odbiorem prac remontowo-budowlanych we wspólnotach mieszkaniowych. Jak sprawnie zorganizować odbiór?

Zagadnienie dotyczy przedstawienia formalnego oraz praktycznego sposób odbioru prac remontowo – budowlanych oraz wskazania zagadnień związanych z czynnościami odbiorczymi, z którymi mogą spotykać się zarządcy nieruchomości. Omówione zostaną najczęściej spotykane problemy oraz sposoby ich rozwiązywania. Zagadnienia zostaną przedstawione w przystępnej formie, oparte na przykładach z życia wspólnot mieszkaniowych.

Mateusz Górski
Piotr Brogowski

Wdrożenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej w świetle RODO. Wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego – szczegółowe zapisy

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną aspekty funkcjonowania monitoringu wizyjnego, w kontekście ochrony danych osobowych, we wspólnocie mieszkaniowej. Ekspert poruszy prawne zagadnienia określające m.in. warunki zbierania, przechowywania i przetwarzania nagrań, uprawnienia nagrywanych osób oraz obowiązki nagrywających.

Piotr Brogowski
Piotr Brogowski

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej w praktyce i orzecznictwie

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień z wiązanych z głosowaniem uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. W czasie wykładu omówione zostaną m.in. tematy: głosowania współwłaścicieli lokalu, głosowania przez współmałżonków, głosowania gdy lokal należy do spółki, głosowania w trybie „jeden właściciel-jeden głos”, głosowania przez pełnomocnika, głosowania uchwał notarialnych, głosowania elektronicznego.

Piotr Brogowski
Mateusz Górski

Oporni właściciele a obowiązkowa kontrola budynku. Obowiązek udostępnienia lokalu do kontroli okresowej budynku w praktyce i orzecznictwie sądowym

Zagadnienie dotyczy udostępnienia lokali do przeprowadzenia okresowej kontroli budynku. Ekspert wyjaśni: kto odpowiada za przeprowadzenie kontroli, jakie kontrole należy przeprowadzić, jak radzić sobie z opornymi właścicielami, którzy nie chcą udostępnić lokalu. Zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach z życia wspólnot mieszkaniowych oraz aktualnym orzecznictwie.

Mateusz Górski
Robert Lemański

Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w orzecznictwie

Szkolenie dotyczy kwestii związanych z uprawnieniami, które posiada samorząd gminny w kontekście wpływu na lokalny rynek handlu napojami alkoholowymi.
Każda rada gminy zobowiązana jest ustawowo do określenia nie tylko liczby możliwych do wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ale także do określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży. Ponadto rada gminy może wprowadzić specjalne godziny sprzedaży napojów alkoholowych. Jak łatwo można się domyśleć, nie każdy z podmiotów gospodarczych zgadza się z takimi uchwałami i niekiedy te ograniczenia są oceniane przez sądy.
Szkolenie służy przedstawieniu zarówno zapisów ustawowych, ale także pokazanie przykładów jak te przepisy funkcjonują w poszczególnych gminach, ale wreszcie do pokazania i omówienia błędów popełnianych przy ich uchwalaniu wraz ze wskazaniem argumentacji sądów.
Szkolenie ma także walor bardzo praktyczny, gdyż oprócz elementów czysto formalnych przedstawione zostanie tło merytoryczne tych zapisów.

 

Jerzy Kopyra

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane

Największą część szkolenia poświęcimy skutkom wyrugowania z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę (doprecyzowaniu przepisów), ułatwieniom w zakresie przenoszenia pozwolenia na budowę, zamkniętemu katalogowi robót wymagających powołania kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, a także nowej konstrukcji przepisów dotyczących prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Podczas szkolenia zostanie przedstawione także uproszczone postępowanie legalizacyjne dotyczące samowoli budowlanych sprzed 20 lat, nowe rozwiązanie w zakresie wzmocnienia trwałości pozwolenia na użytkowanie i „częściowego” pozwolenia na użytkowanie, a także regulacja tzw. „żółtej kartki” za samowolne użytkowanie obiektu budowlanego.

Dagmara Kafar

Nowe uprawnienia stron postępowań środowiskowych oraz organizacji ekologicznych

Wykład obejmuje zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, wchodzące w życie 13 maja 2021r. (przyjęte przez Sejm 30.03.2021r.). Dotyczą one nowych procedur wstrzymania wykonania oraz zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pośrednio – innych decyzji, zwanych zezwoleniami na inwestycje (np. zgód wodnoprawnych, pozwoleń na budowę, decyzji wydawanych na podstawie specustaw inwestycyjnych itp.).
Nowelizacje te są odpowiedzią na opinię Komisji Europejskiej z dnia 7 marca 2019 r. (naruszenie nr 2016/2046) wyszczególniającą uchybienia względem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
Adresatami szkolenia są: pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania i wydający decyzje środowiskowe oraz pozostałe zezwolenia na inwestycje, organizacje ekologiczne, a także inwestorzy planujący przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

dr Marcin Adamczyk

Konsekwencje pandemii COVID w procedurach postępowań administracyjnych

Pandemia COVID-19 ma wpływ na wszystkie aspekty życia w tym także na przebieg postępowania administracyjnego. Zamrożenie zasad liczenia terminów administracyjnych, w tym procesowych, a następnie ich przywrócenie przed zakończeniem pandemii samo w sobie stanowiło spory problem praktyczny. Największym jednak wyzywaniem dla organów prowadzących postępowania administracyjne jest skuteczne, zgodne z prawem doręczanie pism wydawanych przez te organy. Najlepsza decyzja administracyjna błędnie doręczona nie wywołuje żadnych sutków procesowych, w związku z czym konieczne jest uświadomienie sobie czy konkretne pismo zostało prawidłowo doręczone czy też nie. Temu zagadnieniu zostanie poświęcona część webinarium, z uwagi na zmiany przepisów w tym zakresie i problemy praktyczne z ich interpretacją. Zastanowimy się również co tak naprawdę doręczamy w trybie art. 393 K.p.a. i czy warto korzystać z tego trybu. Czas epidemii to czas wzmożonej aktywności przy użyciu środków komunikacji na odległość. Warto zatem przypomnieć sobie czemu K.p.a. co do zasady nie zna komunikacji przy pomocy „zwykłego maila” i czy możemy załatwiać sprawy telefonicznie? Czy i jak tak rozmowa ma być udokumentowana? Czy w czasie trwania epidemii – czasie nie liczenia terminów administracyjnych – można było skutecznie zrzec się prawa do wniesienia odwołania i jakie miało to skutki? W końcowej części spotkania zostanie omówiony problem wynikający z praktycznego stosowania art. 10 K.p.a. – czy można zrezygnować z tego obowiązku w czasie epidemii?

dr Jerzy Kopyra

Zmiany w Prawie Budowlanym

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie dnia 19 września 2020 r., to jedna z obszerniejszych nowelizacji tej ustawy w ostatnich latach. Z tego też względu zostanie omówiona w ramach 3 jednostek szkoleniowych. W ramach pierwszej zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zmiany definicji obszaru oddziaływania obiektu budowlanego w kontekście bieżącego orzecznictwa sądowego a także odstępstwa od przepisów technicznobudowlanych (w szczególności, wyłączenie tej procedury z postępowań legalizacyjnych). Omówione zostaną znaczące zmiany w katalogu robót budowlanych wymagających zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, katalogu robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę oraz katalogu robót budowlanych zwolnionych z obu tych wymogów. Wspomniana nowelizacja przewiduje nowy podział projektu budowlanego i będące tego konsekwencją – zmiany w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę, co zostanie szczegółowo przedstawione w tej części szkolenia. Podobnie jak złagodzenie wymogów związanych z dokonaniem legalnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Formuła szkoleń

Każde szkolenie trwa do 90 minut. Trener prowadzi je opierając się na przygotowanej prezentacji. Materiały uzupełniające szkolenie oraz prezentacja dostępne są w Bibliotece Wiedzy każdego szkolenia. Po każdym szkoleniu użytkownik może potwierdzić zdobytą wiedzę rozwiązując test składający się z kilku pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku (80% poprawnych odpowiedzi) system generuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Rejestracja

Dostęp do szkoleń jest limitowany i uzależniony od ilości zakupionych prenumerat.
Liczba prenumerat Dostępy do szkoleń
1 Dostęp dla 1 osoby
2 Dostęp dla 5 osób
3 Dostęp dla 7 osób
4 Dostęp dla 10 osób
5 Dostęp dla 12 osób
6 - 10 Dostęp dla 20 osób
11 - 20 Dostęp dla 40 osób
powyżej 20 dla wszystkich pracowników

Aby wziąć udział w szkoleniach należy:

  • dokonać zakupu prenumeraty

Zamówienia prenumeraty oraz formularz rejestracyjny prosimy o nadsyłanie za pomocą jednego z wariantów:

UWAGA!
Jeśli zamawiają Państwo prenumeratę przez innego dostawcę niż MUNICIPIUM SA, prosimy o załączenie dowodu zakupu z liczbą prenumerat (np. faktura zakupu).